Bejbimarket

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.bejbimarket.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.BEJBIMARKET.PL


 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 6. Warunki zamieszczania ogłoszeń

 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 9. Prawo odstąpienia od umowy

 10. Własność intelektualna

 11. Odpowiedzialność serwisu

 12. Postanowienia końcowe 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.bejbimarket.pl prowadzony jest przez Sandrę Sieradzką wykonującą działalność gospodarczą pod firmą bejbimarket.pl SANDRA SIERADZKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.Legionów Polskich 149/11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP:6292412964, REGON: 383079223, adres poczty elektronicznej (e-mail):kontakt@bejbimarket.pl, tel. +48 511232432.

 2. Serwis www.bejbimarket.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.bejbimarket.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.bejbimarket.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych ani Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi w Serwisie ogłoszeniami lub ofertami.

 6. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich wzajemnych zobowiązań, w tym Umów Sprzedaży.

 7. Usługobiorca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń oraz usług prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez Usługobiorcę w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Usługobiorców, w szczególności co do istoty lub właściwości.

 8. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem.

 9. W Serwisie obowiązuje zakaz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.bejbimarket.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.bejbimarket.pl użyte są w celach informacyjnych.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. Kodeksu cywilnego;

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

 3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24) poz. 83 z późniejszymi zmianami);

 4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 1. DEFINICJE

 1. AUTOR - Usługobiorca, który przesyła zdjęcie, opis oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.bejbimarket.pl i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – formularz dostępny na stronie internetowej www.bejbimarket.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Oferentem za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego w Serwisie.

 5. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 7. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 9. OFERENT, SPRZEDAWCA - Usługobiorca niebędący Konsumentem, w tym jego pracownik, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń w Serwisie.

 10. PRODUKT – rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Oferentem.

 11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 12. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bejbimarket.pl.

 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Oferentem za pośrednictwem Serwisu.

 14. USŁUGODAWCA – Sandra Sieradzka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą bejbimarket.pl SANDRA SIERADZKA, ul. Legionów Polskich 149/11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292412964, REGON: 383079223.

 15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIKosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający z Usługi Elektronicznej.

 16. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 17. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Oferentem.


 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. prowadzenie Konta w zakresie podstawowym,

 2. prowadzenie Konta premium oraz dla Usługobiorców będących przedsiębiorcami,

 3. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 4. newsletter,

 5. zamieszczenie ogłoszeń (w ramach Konta),

 6. promowanie ogłoszeń,

 7. wyszukiwarka.

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), d) oraz g) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) oraz f) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu.

 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne (Konto darmowe) albo płatne (Konto premium), zgodnie z cennikiem Serwisu.

 4. Opłaty, o których mowa w pkt 2 oraz 3 niniejszego rozdziału należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności www.imoje.pl na rachunek Usługodawcy. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń i w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta lub w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie, po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia u Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszeń, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

  2. o charakterze rasistowskim,

  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  6. naruszające dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich,

  7. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

  8. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.bejbimarket.pl,

  9. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,

  10. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu


 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania praw Konsumentów, w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o prawach konsumenta oraz RODO.


 1. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Oferent publikuje ogłoszenie na wybrany przez siebie okres:

 1. 30 (trzydziestu) dni,

 2. 45 (czterdziestu pięciu) dni,

 3. 60 (sześćdziesięciu) dni.

 1. Ogłoszenia są sortowane chronologicznie od najnowszych do najstarszych. W okresie w okresie emisji ogłoszenia, Usługobiorca może je zablokować i aktywować ponownie. Jeśli czas emisji ogłoszenia nie dobiegł końca, ogłoszenie wraca na swoja pozycję w liście.

 2. Po okresie emisji ogłoszenie przechodzi do „nieaktywnych”.

 3. Tytuł dodawanego ogłoszenia jest generowany z nazwy oraz z wprowadzonej przez Użytkownika treści. Ogólne parametry ogłoszenia wybierane są z listy parametrów udostępnionej przez Usługodawcę.

 4. Wyróżnienie oraz inne sposoby promowania ogłoszenia w Serwisie są płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Płatność odbywa sięza pośrednictwem serwisu płatności. Faktury będą przesyłane mailem na Konto Użytkownika po zaksięgowaniu płatności.

 5. Ogłoszenia wyróżnione prezentowane są na liście ogłoszeń wyróżnionych przed ogłoszeniami niewyróżnionymi w sposób losowy.

 6. Usługobiorca uprawniony jest do modyfikowania lub usuwania własnych ogłoszenia bez podania przyczyny.


 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bejbimarket.pl.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać na adres: ul.Legionów Polskich 149/11, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bejbimarket.pl.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bejbimarket.pl w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sandry Sieradzkiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą bejbimarket.pl SANDRA SIERADZKA, ul. Legionów Polskich 149/11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292412964, REGON: 383079223. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bejbimarket.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bejbimarket.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Autor przesyłając zdjęcie, opis oraz inne treści z zamiarem umieszczenia na stronie www.bejbimarket.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, opisu oraz innych treści przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.bejbimarket.pl.

 4. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, opisu oraz innych treści na obszarze całego świata.

 5. Ponadto Autor oświadcza, że:

 • jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia, opisu oraz innych treści lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia, opisu oraz innych treści, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami, ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis przekazanych przez Autora uprawnień,

 • na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

 1. Autor, przesyłając Serwisowi zdjęcie, opis oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.


 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

 2. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

  7. za skutki związane z utratą hasła.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.

 5. Sądowerozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.